Ochrana proti korozi

Korozní průzkumy

Jako nezbytná nutnost ve fázi přípravy protikorozních opatření je korozní průzkum – stanovení korozivity prostředí. Je třeba sledovat aspekt vlastností okolní půdy a zejména také hustotu bludných proudů. Stanovuje se celková agresivita půdy a míra nebezpečnosti koroze působením bludných proudů. Tyto faktory určuje provedený korozní průzkum jako přípravná práce před návrhem protikorozních opatření.

Projekce protikorozní ochrany

Spočívá především v návrhu použité izolace podzemního zařízení a návrhu dalších protikorozních opatření – aktivní protikorozní ochrany. Po provedeném protikorozním průzkumu je nutné zvolit materiál izolace.

Izolace jako celek i použité izolační materiály musí vyhovovat těmto podmínkám:

  • velká a dlouhodobá odolnost vůči chemickým vlivům okolní půdy – velký elektrický odpor
  • dostatečná stálost v rozmezích teplot při dopravě, skladování, montáži a provozu – velká přilnavost ke kovu potrubí – nepatrná nasákavost a minimální propustnost pro vodu a kyslík.

Aktivní protikorozní ochrana je forma ochrany, při které vhodnou polarizací dochází ke zpomalení nebo potlačení korozního procesu. Toho je dosaženo spojením chráněného předmětu s kovem, který má v daném prostředí zápornější potenciál než kov chráněný, čímž vznikne umělý galvanický článek. V něm je chráněný předmět katodou, elektrolyt tvoří korozní prostředí a připojený kov se zápornějším potenciálem je anodou.

Výstavba zařízení protikorozní ochrany

Po provedeném korozním průzkumu a po projekčním návrhu řešení aktivní protikorozní ochrany přichází na řadu výstavba. Je vhodné, aby výstavba byla v přímé návaznosti na projekci, protože jen tak je zajištěna její dokonalá funkce a spolehlivost. Zařízení aktivní protikorozní ochrany je ve většině případů složeno ze stanic, kde je chráněné zařízení napájeno a z kontrolních měřících bodů, kde je průběžně kontrolována funkce zařízení.

Servis zařízení

Je dnes běžné, že na dodávku jakéhokoliv zařízení je poskytována záruka a také záruční a pozáruční servis. Ani zařízení aktivní protikorozní ochrany není výjimkou. Je prováděn také smluvní servis zařízení, opravy nebo výměna poškozených částí.

Provoz a údržba

Poslední službou z tohoto výčtu je nezbytný provoz a údržba. Provoz zařízení je přesně specifikován normami a předpisy. Jsou to obecně platné normy, kterými je provoz řízen a také interní předpisy každého správce podzemního zařízení určující činnost provozu protikorozní ochrany. Je zajišťován provoz zařízení plně v duchu těchto norem a předpisů, je prováděn sběr dat o provozu a výsledky jsou předávány ve formě dat pro PC. Tato data jsou zároveň archivována a je prováděno jejich dlouhodobé porovnávání pro další možnosti využití.